Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju. 

— T. Konwicki - W pośpiechu
9373 43e9
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
2278 2980
Reposted fromabsolem absolem viamole-w-filizance mole-w-filizance
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaiblameyou iblameyou
2342 9640 550
dlaczego musi być tak pięknie zawsze?
7250 dac4 550
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viakikkeer kikkeer
5720 94cc
Reposted fromkarahippie karahippie viakikkeer kikkeer
Zdumiewa mnie, jak mało płaczą współczesne kobiety, a jeśli już płaczą, to wstydliwie i jakby przepraszająco. Ubolewania godne, że wstyd lub moda odbierają nam tę naturalną funkcję. Potrzebujemy wilgoci, by stać się kwitnących drzewem, inaczej poniesiemy klęskę. Płacz jest rzeczą dobrą, zbawienną, słuszną. Nie rozwiązuje dylematów, ale dzięki niemu trwamy, nie upadamy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
3221 1c7a 550
0819 9e3a 550
2374 27bb 550
Reposted fromlaters laters vianotyourstrawberry notyourstrawberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl